* پردیس پارس *

ویرایش 31 امرداد ماه 86 خورشیدی

(به جز بنفش ها همگی فراهم شده است.)

 

 (George Glenn Cameron,  Richard Treadwell Hallock,  Pierre M. Purves)

نوشته هایی بسیار ارزشمند در باره ی گل نوشته های پارسه و دوران هخامنشی :

دکتر جرج . گِلن . کامرون :

Dr. George Glenn Cameron :

 

    1.     Darius and Xerxes in Babylonia

                    By George G. Cameron, AJSL, Vol. 58, No.3. (Jul., 1941), pp. 314-325

    2.     Darius' Daughter and the Persepolis inscriptions (Fort. 6764)

                    By George G. Cameron, JNES, Vol. 1, No.2. (Apr., 1942), pp. 214-218

    3.     Darius, Egypt and the "Lands beyond the sea" 2 : 307-313, Year 1943

                    By George G. Cameron, JNES, Vol. 2, No.4. (Oct., 1943), pp. 307-313

    4.     Persepolis Treasury Tablets (PT 01-85)

                     (OIP, LXV), Chicago, (year 1948) (فقط برگردان پارسی)

    5.     Ancient Persia

                    dans The Idea of History in the Ancient Near-East (ed.R.C.Dentan), pp. 79-97, (year 1955)

    6.     Persepolis Treasury Tablets old and new (PT 1957-1-5)

                    By George G. Cameron, JNES, Vol. 17, No.3. (Jul., 1958), pp. 161-176

    7.     New Tablets from Persepolis Treasury (PT 1963-1-20 & G.G.C)

                    By George G. Cameron; I. Gershevitch, JNES, Vol. 24, No.3. (Jul., 1965), pp. 167-192

                    Cameron in JNES XXIV 170-185, year 1965 : PT 1963-1_PT 1963-20 &

                    G.G.C.collation : Collations of Persepolis Treasury Tablets, published By Cameron, JNES XXIV 187-189, Year 1965

    8.     The Persian satrapies and related matters

                    By George G. Cameron, JNES, Vol. 32, No.1/2. (Jan.-Apr., 1973), pp. 47-56

    9.     Cyrus the 'Father' and Babylonia

                    Acta Iranica 2 : 45-48, Year 1974

  10.     Darius the Great and his Scythian (Saka) expedition. Bisitun and Herodotus

                    Acta Iranica. Monumentum H. Nyberg 1, (year 1975), pp. 77-88 

 

پروفسور ریچارد . تِردوِل . هالوک (هَلِک) :

Richard Treadwell Hallock :

 

    1.     Darius I, The king of the Persepolis Tablets

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 1, No.2. (Apr., 1942), pp. 230-232

    2.     Two Elamite Texts of Syllabary A

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 8, No.4. (Oct. 1949), pp. 356-358.

    3.     New light from Persepolis

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 9, No.4. (Oct., 1950), pp. 237-252

    4.     The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite

                    By Herbert H. Paper

                    Author of Review: Richard T. Hallock

                    Journal of the American Oriental Society, Vol. 76, No. 1. (Jan.-Mar., 1956), pp. 43-46

    5.     Note on Achaemenid Elamite

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 17, No.4. (Oct., 1958), pp. 256-262

    6.     The Finite Verb in Achaemenid Elamite

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 18, No.1. (Jan., 1959), pp. 1-19 

                    Richard. T. Hallock, Journal of Near Eastern Studies, January 1959, seventy-sixth year, volume XVIII

    7.     The "one year" of Darius I

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 19, No.1. (Jan., 1960), pp. 36-39

    8.     A New look at the Persepolis Treasury Tablets

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 19, No.2. (Apr., 1960), pp. 90-100

    9.     The Pronominal Suffixes in Achaemenid Elamite

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 21, No.1. (Jan., 1962), pp. 53-56

  10.     The verb ŠARA- in Achaemenid Elamite

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 24, No.3. (Jul., 1965), pp. 271-273.

                    Oriental Institute, University of Chicago.

  11.     Persepolis Fortification Tablets

                    By Richard T. Hallock, (OIP 92), Chicago, (year 1969)

  12.     On the Old Persian Signs

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 29, No.1. (Jan., 1970), pp. 52-55

  13.    The Evidence of The Persepolis Tablets

                    Cambridge, (year 1972)

  14.     On the Middle Elamite Verb

                    By Richard T. Hallock, JNES, Vol. 32, No.1/2. (Jan.-Apr., 1973), pp. 148-151

  15.    The Persepolis fortification archive

                    Orientalia 47 (year 1973), pp. 320-323,

  16.    The use of seals on the Persepolis fortification tablets

                    dans McG. Gibson-D. Biggs, Seals and sealings in the Ancient Near-East, Undena Malibu (year 1977), pp. 127-133,

  17.    Selected Fortification Texts

                    By Richard T. Hallock, Cahiers de la D.A.F.I. 8 (year 1978), pp. 109-36.

 

 

 

کتاب ها و گفتار های پراکنده :

Achaemenid Settlement in the Persepolis Plain

     W.M.Sumner, American Journal of Archaeology 90 (1986).

 

Persepolis again (در دست است)

     By Richard N. Frye, JNES, Vol. 33, No.4. (Oct., 1974), pp. 383-386.

 

An Old Persian Text of Darius II (D2Ha) (در دست است)

     Herbert H. Paper

     Journal of the American Oriental Society, Vol. 72, No. 4. (Oct.-Dec., 1952), pp. 169-170.

     In Memorian Roland G.Kent.

 

گل نوشته ای از شوش و مُهرهای گل نوشته های پارسه :

MDP XI, P.101 (year 1911) Susa 308 (این گل نوشته در دست است ولی مقاله روبرو نه!)

     MDP : Mémoires de la Délégation en perse (paris, 1900 …)

 

A Persepolis Fortification Seal on The Tablet MDP 11 308 (Louvre Sb 13078) (در دست است)

     By Mark B. Garrison, JNES, Vol. 55, No.1. (Jan. 1996), pp. 15-35.

 

Seal on The Persepolis Fortification Tablets, Vol. 1, Images of Heroic Encounter (در دست است)

     By Mark B. Garrison & Margaret Cool Root, (OIP 117, year 2001), Part 1 & 2

 

دو گل نوشته از دانشگاه فریبورگ :

Deux Tablettes Elamites de l'Universite de Fribourg (در دست است)

     François Vallat

     Journal of Near Eastern Studies, Vol. 53, No. 4. (Oct., 1994), pp. 263-274.

 

 

پروفسور والتر هینتس :

The Elamite version of the Record of Darius' Palace at Susa (در دست است)

     By Walther Hinz, JNES, vol. 9, No.1. (Jan. 1950), pp. 1-7.

 

فرهنگ ایلامی هخامنشی ، پروفسور والتر هینتس ـ هایده ماری کخ :

Elamisches Wörterbuch, 1-2 (AMI Ergzbd. 17), Berlin, (year 1987)

     By Hinz. W, Koch . H.M

"از زبان داریوش" ، نوشته هایده ماری کخ ، برگردان دکتر پرویز رجبی

"پژوهش های هخامنشی" ، نوشته هایده ماری کخ ، برگردان امیر حسین شالچی (در دست است.)

 

 

کتابی درباره فرهنگ سومر و میان رودان :

 

"بین النهرین" ، دوره چهار جلدی ، دکتر یوسف مجید زاده (بخش هایی از آن را در دست دارم ، کتابی بسیار عالی است.)

 

 

کتاب هایی بسیار ارزشمند درباره ی چغازنبیل ایلامی :

 

"چغازنبیل (دور ـ اونتاش)" ، دوره ی چهار جلدی ، شرکت انتشارات علمی فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی کشور) :

جلد 1 : چغازنبیل ـ زیگورات

نوشته : رمان گیرشمن ، ترجمه : اصغر کریمی ، چاپ نخست : پاییز 1373.

جلد 2 : چغازنبیل ـ تمنوس (محله ی مقدس) ، معابد ، کاخ ها ، قبور  

نوشته : رمان گیرشمن ، ترجمه : اصغر کریمی ، سال 1375.

جلد 3 : چغازنبیل ـ متون ایلامی و اکدی چغازنبیل (در دست است.)

نوشته : م . ج . استو M. J. Steve ، ترجمه : اصغر کریمی ، سال 1375.

جلد 4 : چغازنبیل ـ حکاکی ها (بخش هایی از آن در دست است.)

نوشته : ادیث پورادا ، ترجمه : اصغر کریمی ، سال 1375.

 

کتابی بسیار خوب درباره هیتی ها :

 

"هیتی ها"

نوشته ی الیور گرنی ، ترجمه ی : رقیه بهزادی ، موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)

آستان قدس ، شماره ی : ه 369 گ  9/919

 

نوشته شده در پنج‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1386ساعت | 07:54 ب.ظ توسط داریوش | نظرات (1)